§1

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wykonywania usług w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek przez firmę Adrian-Parcel. Niniejszy Regulamin określa także zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zleconych usług. Regulamin obowiązuje Klientów oraz pracowników Adrian-Parcel.


§2

Zakres działalności Adrian-Parcel obejmuje obszar całej Unii Europejskiej. Adrian-Parcel świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.


§3

1.        Przewóz przesyłek - świadczone przez Adrian-Parcel usługi nie mające charakteru powszechnego, polegające na zarobkowym, przyspieszonym przewozie i doręczaniu przesyłek w przewidywanym lub gwarantowanym terminie na podstawie i zgodnie z przepisami Ustawy z 15.11.1984 r. prawo przewozowe Dz.U. nr 50,poz.601 z 2000 r. tekst jednolity, nie stanowiące usługi pocztowej.

2.        Przesyłka – m.in. paczki, pakunki, koperty, pojemniki, worki przyjmowane, rowery, samochody i inne przewożone i doręczane w ramach jednego listu przewozowego.

3.        Usługa pocztowa - usługa wykonywana zarobkowo w obrocie krajowym polegająca na przyjmowaniu, przewozie i doręczaniu przesyłek na podstawie i zgodnie z przepisami Ustawy z 12.06.2003 r. prawo pocztowe Dz.U. nr 130,poz.1188 z 2003 r..

4.        List przewozowy - dokument stanowiący dowód zawarcia umowy.  

5.        Nadawcę - podmiot wysyłający przesyłkę do Odbiorcy.  

6.        Odbiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna wymieniona przez Nadawcę jako odbiorca przesyłki.  

7.        Zleceniodawca - podmiot który zleca Adrian-Parcel wykonanie usługi przewozowej lub pocztowej, Zleceniodawcą może być Nadawca, Odbiorca lub osoba trzecia.

8.        Płatnik – płatnikiem może być Nadawca, Odbiorca lub Zleceniodawca, w zależności od umowy.


§4

1.        Z przewozu są wyłączone rzeczy:

    których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;
    które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia Adrian-Parcel nie nadają się do przewozu;
    niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;
    przesyłek, o których mowa w § 47 ustawy Prawo pocztowe (usługi zastrzeżone).


2.        Ponadto Adrian-Parcel nie przyjmuje do przewozu przesyłek:

    zawierających narkotyki lub leki i środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje; oraz towarów opodatkowanych akcyzą np: papierosy, alkohol
    zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich;
    mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
    zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne.


3.        W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień zapłaci on karę umowną w wysokości dziesięciokrotnej kwoty należnej  Adrian-Parcel z tytułu wykonania usługi.  

4.        Zapłata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia Adrian-Parcel prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.  

5.        Adrian-Parcel może odmówić wykonania usługi oprócz sytuacji określonych w ust. 1 i 2 powyżej, także bez podania przyczyny oraz w przypadku:

    czasoprzestrzennej niemożności jej wykonania,  
    niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę,  
    gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub jego wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym.  nie nadają się do przewozu;
    niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;
    ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, jeśli Nadawca / Odbiorca przesyłki znajduje się w rejonie stale lub czasowo wyłączonym z obsługi.


§5

1.        Przesyłka, po telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu na stronie oficjalnej  www.adrian-parcel.com.  przez Nadawcę, jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości.

2.        Zasadą jest doręczanie przesyłki Odbiorcy do rąk własnych. W przypadku gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna - przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii lub komórce spełniającej jej rolę.  

3.        W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. Koszty przewozu (w obie strony) ponosi Nadawca.  

4.        W przypadku wykonywania usługi przewozu przesyłek lub usługi pocztowej na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia należności na rzecz ADRIAN-PARCEL przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca.  

5.        W przypadku nieobecności Odbiorcy, przedstawiciel ADRIAN-PARCEL (lub jego podwykonawcy) pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Adresat może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać przesyłkę lub zamówić kolejną dostawę przesyłki do swej siedziby. Termin do odbioru przesyłki przez Odbiorcę wynosi 3 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awizo. Po upływie terminu odbioru, o ile nie miał miejsca żaden z wniosków Odbiorcy lub Nadawcy, o których mowa poniżej, przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt.  

6.        Za odmowę przyjęcia przesyłki uważana jest także odmowa uiszczenia jakichkolwiek należności o których mowa w niniejszym Regulaminie.


§6

1.        Nadawca jest obowiązany oddać ADRIAN-PARCEL przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.

2.        Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest obowiązany oddać ADRIAN-PARCEL w opakowaniu, które powinno między innymi:

    być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe;
    być odpowiednio wytrzymałe;
    uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;  
    być opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie np. "góra/dół" lub "uwaga szkło". W opakowaniu przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tę lub inne przewożone przesyłki


3.        Opakowanie przesyłki wlicza się do jej masy.  

4.        Zasady i sposób pakowania przesyłek omówione zostały na stronie  www.adrian-parcel.com


§7

1.        Przyjęcie przesyłki od Nadawcy odbywa się na podstawie listu przewozowego. Kopie listu przewozowego otrzymuje Nadawca, Oryginal zostaje w ADRIAN-PARCEL,  list przewozowy towarzyszy przesyłce i pobierane jest potwierdzenie odbioru w formie: imię, nazwisko i podpis Odbiorcy doręczenia przesyłki.

2.        Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana oraz opisana w liście przewozowym.  

3.        Od momentu przyjęcia przesyłki do chwili jej doręczenia ADRIAN-PARCEL może dokonać sprawdzenia czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Nadawcy zawartym w liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana zawartość lub waga odpowiada rzeczywistej i czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usługi przewozu przesyłek oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.  

4.        Jeżeli zachodzi konieczność sprawdzenia zawartości przesyłki lub jej zabezpieczeń, to sprawdzenia takiego dokonuje się w obecności Nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo gdy nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, przedstawiciel  ADRIAN-PARCEL dokonuje sprawdzenia w obecności dwóch osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.  

5.        Wynik sprawdzenia zamieszcza się w liście przewozowym albo dołączonym do niego protokole.  

6.        Koszty sprawdzenia zostaną doliczone do ceny wykonywanej usługi.  

7.        Niezgodności o których mowa w ust. 4 stanowią podstawę do odmowy przyjęcia przesyłki do przewozu, a także zmiany warunków umowy przewozu określonych w liście przewozowym.  

8.        ADRIAN-PARCEL KURIER przysługuje prawo do weryfikacji naliczonych opłat za świadczone usługi. W szczególności  ADRIAN-PARCEL ma prawo do weryfikacji wagi i rozmiarów przesyłki. Niezgodność tych danych z informacjami podanymi przez Nadawcę stanowi podstawę do odpowiedniej zmiany ceny wykonywanej usługi, zgodnie z Cennikiem oraz umową.


§8

Nadawca ma obowiązek zamieścić na przesyłce bądź jej opakowaniu podany na liście przewozowym adres, który musi być czytelny, bez śladów wycierania lub skreśleń, a w szczególności musi posiadać kod pocztowy.


§9

Przyjęcie przez ADRIAN-PARCEL przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej opakowanie i zawartość odpowiadało warunkom zawartym w niniejszym Regulaminie.


§10

1.        W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki przedstawiciel  ADRIAN-PARCEL obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę i przedstawiciela ADRIAN-PARCEL) jest podstawą do przyjęcia reklamacji.

2.        Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko ADRIAN-PARCEL .

3.        ADRIAN-PARCEL ponosi odpowiedzialność jedynie za zawinione uszkodzenie, utratę lub ubytek przesyłki w okresie od jej przyjęcia od Nadawcy do momentu wydania Adresatowi.

4.        Odpowiedzialność ADRIAN-PARCEL z tytułu świadczonych usług kurierskich ograniczona jest do wysokości 100,00 (sto) PLN. ADRIAN-PARCEL nie ponosi odpowiedzialności ponad tę kwotę.

5.        W przypadku, jeżeli Nadawca zadeklaruje wartość przesyłki w dowodzie nadania i uiści dodatkową opłatę określoną oficjalnym cennikiem  ADRIAN-PARCEL, odpowiedzialność ADRIAN-PARCEL za szkodę z tytułu uszkodzenia, ubytku lub utraty przesyłki jest rozszerzona do wartości zadeklarowanej w dowodzie nadania. Likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania dokonuje w imieniu ADRIAN-PARCEL upoważniony ubezpieczyciel.

6.        ADRIAN-PARCEL ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą jedynie za rzeczywiste straty związane z utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem przesyłki.

7.        Odpowiedzialność ADRIAN-PARCEL nie obejmuje szkód z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do Nadawcy jak i osób trzecich.

8.        W wypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki ADRIAN-PARCEL ponosi odpowiedzialność materialną za koszty związane z odkupieniem lub naprawą przesyłki, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności.

9.        Zwierzeta przewozone firma ADRIAN-PARCEL nie sa objete ubezpieczeniem, ponadto Zleceniodawca zobowiazany jest do pokrycia wszelich szkod wyrzadzonych podczas transportu zwierzaka. Firma ADRIAN-PARCEL NIE ODPOWIADA  w sytuacji gdy zwierze  ( pies, kot itd) zaginie, ucieknie lub zdechnie podczas podróży.


§11

1.        Opłata za przesyłki następuje według obowiązującego cennika i umowy. Terminy i formy płatności uzgadniane są każdorazowo z Nadawcą.

2.        Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą zgłoszenia przesyłki o którym mowa w §5 pkt. 1 niniejszego Regulaminu. W przypadku rezygnacji z usługi nie później niż trzy dni od zaplanowanej daty jej wykonania, ADRIAN-PARCEL może odstąpić od naliczenia opłaty za usługę.    

3.        Nadawca ponosi odpowiedzialność za uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez ADRIAN-PARCEL (włącznie z kosztami przechowywania), za straty, podatki, opłaty celne, kary, mandaty i inne jakie ADRIAN-PARCEL może ponieść oraz z tytułu roszczeń podniesionych przeciw ADRIAN-PARCEL, z powodu nie spełnienia przez paczkę któregokolwiek z ograniczeń, wymogów lub oświadczeń określonych w niniejszym Regulaminie, powyżej lub z powodu odmowy lub zawieszenia wykonywania usług lub zwrotu przesyłki przez ADRIAN-PARCEL, zgodnego z niniejszym Regulaminem.


§12

1.        Prawo wnoszenia reklamacji i dochodzenia roszczeń przeciwko ADRIAN-PARCEL przysługuje Nadawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust 4,  przy czym sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd siedziby ADRIAN-PARCEL.

2.        Wszystkie reklamacje związane z nie doręczeniem, opóźnieniem, utratą, ubytkiem i uszkodzeniem przesyłki przyjmowane są pocztą na adres siedziby ADRIAN-PARCEL .  

3.        Reklamacje powinny być zgłaszane na piśmie, za potwierdzeniem doręczenia w nieprzekraczalnym terminie 10 dni licząc od dnia następnego po dniu nadania przesyłki., z zastrzeżeniem postanowień ust 4.  

4.        Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasają wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych przez Adresata nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki.

5.        Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

    Nazwę lub nazwisko i adres reklamującego;
    Podstawę reklamacji;
    Udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczeń;
    Kopię listu przewozowego i numer przesyłki; Kwotę roszczenia;
    Dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności za przewożoną przesyłkę;
    Podpis reklamującego lub osoby przez niego upoważnionej z załączonym pełnomocnictwem.


6.        Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 2 miesięcy licząc od dnia wniesienia prawidłowej reklamacji

7.        Po   rozpatrzeniu  reklamacji,   ADRIAN-PARCEL powiadamia  pisemnie  reklamującego  o  sposobie załatwienia  reklamacji, ewentualnym odszkodowaniu oraz terminie i sposobie przekazania należności.

8.        Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje niekompletne (nie spełniające warunków wymienionych w § 13 pkt. 5), reklamacje uzupełnione  po  terminie  lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.

9.        Nadawcy  nie  przysługuje  prawo  potrącenia  kwot  roszczenia  od  aktualnych ,  przeszłych  bądź  przyszłych należności wobec ADRIAN-PARCEL.

10.     Przesyłka  nie doręczona  może  zostać  otwarta  w  celu  uzyskania  danych umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie Nadawcy.

11.     Przesyłkę  uznaje  się  za  utraconą,  jeżeli  nie  została  dostarczona  do  Odbiorcy w  okresie  5  dni od upływu przewidywanego terminu doręczenia.

12.     Za  uszkodzoną  uznaje  się  przesyłkę  w  razie wystąpienia  zmian  jej substancji,  powodujących obniżenie jej wartości użytkowych.

13.     Za  opóźnienie w wykonaniu  usługi  uznaje się  nie dostarczenie  przesyłki  po  upływie 48 godzin, w stosunku do ustalonego terminu dostarczenia przesyłki do Adresata.


§13

ADRIAN-PARCEL przysługuje prawo zastawu na wszystkich przesyłkach Nadawcy, Odbiorcy lub Zleceniodawcy celem zabezpieczenia należności ADRIAN-PARCEL w szczególności należnego jej wynagrodzenia oraz innych kosztów, opłat, wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem usługi, której dana przesyłka dotyczy jak również wszelkich innych należności wynikających z innych usług świadczonych przez ADRIAN-PARCEL na rzecz Nadawcy, Odbiorcy lub Zleceniodawcy.


§14

1.        Indywidualne umowy z Klientami mogą zawierać odmienne postanowienia od postanowień zawartych w niniejszym regulaminie. W takim przypadku postanowienia regulaminu mają zastosowanie, o ile postanowienia umowy nie regulują poszczególnych spraw inaczej.

2.        Nadawca wraz z podpisaniem dowodu nadania, wyraża zgodę, aby ADRIAN-PARCEL przetwarzał jego dane osobowe zawarte w dokumencie przewozowym oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883, niezbędne dla procesu realizacji przez ADRIAN-PARCEL usługi oraz dalszej współpracy. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych zgłoszonych  ADRIAN-PARCEL.

3.        Aktualne informacje dotyczące świadczonych usług oraz ewentualne zmiany lub uzupełnienia w zakresie niniejszego Regulaminu zamieszczane będą na stronie  www.adrian-parcel.com  .  


Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2009 roku.

PACZKI
PARCEL
 PRZEPROWADZKI
REMOVAL
 ZWIERZĘTA
PETS
 REGULAMIN
CONDITIONS
 CENNIK
TARIFF
 KONTAKT
CONTACT

KONTAKT / CONTACT

SZKOCJA   +44 7821978577 
POLSKA      +48 0517693732   

adrianparcel@googlemail.com